Hệ thống chính trị của Nhật Bản

Hệ thống chính trị Nhật Bản được xây dựng và tồn tại trên nguyên tắc tam quyền phân lập trong đó có sự tách biệt giữa các quyền Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp, ứng với ba quyền này là ba cơ quan hoạt động độc lập với nhau gồm:

Cơ quan Lập pháp – Nghị viện :

Nền chính trị của Nhật Bản dựa trên chế độ quân chủ lập hiến, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất và là tổ chức lập pháp duy nhất của Nhật Bản. Quốc hội bao gồm Hạ viện và Thượng viện, ở dưới là hệ  thống các Ủy ban có vai  trò  là cơ quan có thẩm quyền trình dự án luật, thẩm tra các dự án luật, ngân sách, các hiệp ước và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của mình. Quốc hội bên cạnh vai trò lập pháp còn là cơ quan có quyền đưa ra quyết định tín nhiệm hay không tín nhiệm nội các chính phủ.

Cơ quan Hành pháp –  Nội các chính phủ:

Quyền hành pháp đƣợc giao cho Nội các chính phủ, gồm Thủ tướng và các bộ trưởng, tất cả chịu trách nhiệm tập thể trước Quốc hội. Thủ tướng phải là một nghị viên của Quốc hội và được Quốc hội bổ nhiệm, có quyền chỉ định và bãi nhiệm các bộ trƣởng. Chính quyền địa phương được thành lập ở các tỉnh, thành phố và người đứng đầu các tỉnh, thành phố đều do dân bầu ra.

Cơ quan Tư pháp- Tòa án:  

Cơ quan tư pháp của Nhật Bản hoàn toàn độc lập với các ngành Lập pháp và Hành pháp, gồm có Toà án tối cao, 08 Toà án cao cấp. Ngoại trừ tỉnh Hokkaido có 04 tòa án cấp tỉnh, các tỉnh còn lại mỗi tỉnh có 01 tòa án cấp tỉnh và các toà sơ thẩm. Ngoài ra, Nhật Bản còn có  các  tòa  án gia đình để xử  lý những rắc rối nội bộ gia đình.

Nhật hoàng bổ nhiệm Chánh án Toà án tối cao; Toà án tối cao là cơ quan quyết định cuối cùng sự  tuân thủ của Hiến pháp, Pháp luật và các quy định chính thức của Nhà nước. Tất cả các vụ án đều được xét xử công khai, nhất là các vụ vi phạm trong chính trị, báo chí và nhân quyền.

Bình luận

Bình luận