Thể chế chính trị Nhật Bản

Hiến pháp Nhật Bản công bố ngày 03/11/1946 và có hiệu lực từ ngày 03/5/1947, đã quy định nhân dân Nhật Bản thề nguyện trung thành với các lý tưởng hòa bình và trật tự dân chủ.

Nhật Bản là nước theo chính thể Quân chủ lập hiến. Đứng đầu và tượng trưng cho quyền lực của đất nước là nhà Vua Nhật (Nhật Hoàng). Vua trị vì đất nước chỉ trên danh nghĩa bởi công việc đó, trên thực tế do Thủ  tướng và Nội các thực hiện. Vua chỉ xuất hiện  trước công chúng trong các nghi lễ và các dịp trọng đại và chỉ tham gia các hoạt động của Nhà nước trong khuôn khổ pháp luật quy định như công bố sửa đổi Hiến pháp, Luật pháp … tuyên bố tổng tuyển cử, chấp nhận bổ nhiệm và bãi nhiệm các Bộ trưởng, Đại sứ…

 

 

 

Ngôi Vua được truyền từ đời này qua đời khác, là biểu tượng của nhà nước và sự đoàn kết của nhân dân. Hoàng gia Nhật rất được lòng dân chúng, ngày sinh của Nhật Hoàng là một trong những ngày lễ trọng đại của quốc gia.

Bình luận

Bình luận